pixel

Regulamin

REGULAMIN | REGULAMIN PROGRAMU NBR FAMILYPOLITYKA PRYWATNOŚCI

 

REGULAMIN

Sklepu internetowego NATURAL BORN RUNNERS

www.natural-born-runners.pl

z 10.10.2010

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Natural Born Runners;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.natural-born-runners.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Natural Born Runners Grzegorz Łuczko a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.natural-born-runners.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.natural-born-runners.pl., prowadzony jest przez Natural Born Runners Grzegorz Łuczko.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Natural Born Runners Grzegorz Łuczko zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.natural-born-runners.pl.oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Natural Born Runners Grzegorz Łuczko,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.natural-born-runners.pl, dokonać wyboru modelu produktu oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Natural Born Runners Grzegorz Łuczko Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną [Potwierdzenie otrzymania zamówienia], zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub [inne metody dostawy]. Koszty dostawy wynoszą [http://natural-born-runners.pl/WYSYLKA-cinfo-pol-14.html#koszty]. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od [1] do [7] dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [www.natural-born-runners.pl] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego [59 1940 1076 3137 3122 0000 0000],

b.) płatnością w systemie: IAI PAY, Paypro lub przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

c.) zapłata kartą płatniczą (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 oraz PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.),

d.) za pobraniem.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1.Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Klienci sklepu Natural Born Runners mają aż 30 dni na odstąpienie od umowy.

7.2. Termin na skorzystanie z prawa odstąpienia liczony jest od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Natural Born Runners, ul. Sokoła 22, 60-644 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail poczta@natural-born-runners.pl).

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca udostępnia Konsumentowi do pobrania w tym miejscu (kliknij aby pobrać). Konsument może skorzystać z przekazanego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: poczta@natural-born-runners.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem.

7.5. Konsument obowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na adres Natural Born Runners, ul. Sokoła 22, 60-644 Poznań, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Natural Born Runners Grzegorz Łuczko jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [kontakt@natural-born-runners.pl]. Natural Born Runners Grzegorz Łuczko zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Natural Born Runners Grzegorz Łuczko nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Natural Born Runners Grzegorz Łuczko podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Natural Born Runners Grzegorz Łuczko o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: [Natural Born Runners, ul. Sokoła 22, 60-644 Poznań], mailowo pod adres [kontakt@natural-born-runners.pl] lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Natural Born Runners Grzegorz Łuczko zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. Ochrona praw autorskich

10.1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (proszę wpisać adres www)  są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

10.2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego (proszę wpisać adres www)  w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

10.3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego (proszę wpisać adres www) oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

10.4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

XI. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Natural Born Runners Grzegorz Łuczko a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Natural Born Runners Grzegorz Łuczko a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Natural Born Runners Grzegorz Łuczko.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

REGULAMIN PROGRAMU NBR FAMILY 

z 25.10.2018

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu karty stałego klienta NBR Family („Program”), jak również zasady wydawania i używania kart stałego klienta NBR Family oraz NBR VIP („Karty Stałego Klienta”).

2. Wydawcą Kart Stałego Klienta NBR Family i organizatorem Programu NBR Family jest Natural Born Runners z siedzibą w Wolinie przy ul. Ogrodowej 2, 72-510 Wolin, numer wpisu do ewidencji: 2890/08, wydany przez Burmistrza Wolina, REGON: 320494840, NIP: 9860179210, („Organizator”).

3. Karty Stałego Klienta będą wydawane i akceptowane przez Organizatora w sklepie stacjonarnym (ul. Sokoła 22, 60-644 Poznań) oraz internetowym (www.natural-born-runners.pl)

4. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.natural-born-runners.pl oraz w sklepie stacjonarnym.

II RODZAJE KART KLIENTA NBR FAMILY

1. Zielona karta NBR Family (Karta NBR Family) wydawana jest tym Klientom, którzy dokonali rejestracji konta klienta w sklepie stacjonarnym lub internetowym. Do karty przypisanych jest szereg korzyści opisanych w punkcie VIII.

2. Czarna karta NBR VIP (Karta NBR VIP) wydawana jest tym Klientom, których suma zakupów w sklepie Natural Born Runners (zarówno podczas zakupów offline jak i online) wynosi 3000 zł brutto (bez kosztów wysyłki). Do karty przypisanych jest szereg korzyści opisanych w punkcie VIII.

 

III WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA NBR FAMILY ORAZ NBR VIP

1. Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta Klient powinien spełnić następujące warunki: a) Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin, b) Klient wypełnił formularz zgłoszeniowy w Sklepie stacjonarnym lub założył konto klienta w Sklepie internetowym oraz zaakceptował regulamin.

2. Karta Klienta NBR Family przekazywana jest Klientom nieodpłatnie.

 

IV DANE OSOBOWE

1. Ujawnienie przez klienta w formularzu zgłoszeniowym Programu danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.

2. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest Natural Born Runners z siedzibą w Wolinie przy ul. Ogrodowej 2, 72-510 Wolin. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w treści poszczególnych klauzul umieszczonych na formularzu zgłoszeniowym.

3. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

4. Klient przystępując do Programu może wyrazić także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej nieudzielenie nie stanowi przeszkody do uczestnictwa w Programie.

5. Organizator Programu przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi.

6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Programu.

 

V POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Karty Stałego Klienta będą wydawane przez współpracowników Organizatora Klientom po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. III.1 powyżej. a) W przypadku sklepu stacjonarnego Karta Klienta NBR Family będzie wydawana w formie fizycznej w momencie pozostawienia wypełnionego formularza z zapisanymi danymi potrzebnymi do rejestracji konta klienta. b) W przypadku sklepu internetowego Karta Klienta NBR Family będzie wysyłana na prośbę klienta lub z wysyłką aktualnego zamówienia w przypadku, gdy Klient przekroczy pierwszy próg rabatowy (5% po wydaniu 500zł na zakupy w sklepie)

2. Karty Stałego Klienta są kartami imiennymi przypisanymi do konta klienta w sklepie.

3. Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.

4. Każdy z uczestników posiada unikalny numer karty.

5. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży karty pracownicy sklepu wydadzą Klientowi nową Kartę Stałego Klienta.

 

VI NEWSLETTER

1. Wszyscy klienci, którzy założyli kartę Klienta oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail newsletter będą otrzymywali informacje o nowościach w ofercie, specjalnych wydarzeniach czy promocjach.
2. Klient w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z otrzymywania kolejnych wiadomości.

 

VII KORZYSTANIE Z KARTY STAŁEGO KLIENTA NBR FAMILY

1. W celu naliczenia Rabatu należy okazać sprzedawcy w sklepie stacjonarnym Kartę Stałego Klienta lub zalogować się na swoje konto w sklepie internetowym.

 

VIII PROMOCJE I DODATKOWE KORZYŚCI DLA POSIADACZY KART NBR FAMILY ORAZ NBR VIP

Karta NBR Family:

1. Każdy posiadacz Karty Stałego Klienta NBR FAMILY ma szansę uzyskać stały rabat (na nieprzecenione produkty) w wysokości 5% - po wydaniu 500zł na zakupy w sklepie stacjonarnym i online, 10% - po wydaniu 1000zł na zakupy w sklepie stacjonarnym i online. 

2. Posiadacze Kart Stałego Klienta NBR Family mają dostęp do ofert specjalnych z wyjątkowymi promocjami. Oferty te oznaczone są w specjalny sposób na stronie internetowej oraz w sklepie stacjonarnym. Posiadacze Kart NBR Family zapisani na newsletter uzyskują również informacje o nich poprzez wysyłkę wiadomości e-mail.

3. Posiadacze Kart Stałego Klienta NBR Family mają dostęp do darmowych treningów organizowanych przez sklep.

4. Posiadacze Kart Stałego Klienta NBR Family mają pierwszeństwo w zapisach na wszystkie inicjatywy organizowane przez sklep.

5. Posiadacze Kart Stałego Klienta NBR Family mają dostęp do Biblioteczki NBR, czyli zestawu starannie wyselekcjonowanych książek o tematyce okołobiegowej.

6. Posiadacze Kart Stałego Klienta NBR Family mają możliwość wypożyczania oraz testowania sprzętu w ramach NBR LAB.

Karta NBR VIP

1. Posiadacze Karty Stałego Klienta NBR VIP posiadają stały rabat 12% (rabat nie łączy się z innymi promocjami).

2. Posiadacz Karty NBR VIP raz do roku, w swoje urodziny, może skorzystać z 25% rabatu na cały asortyment w NBR. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

3. Posiadacze karty NBR VIP mogą realizować zamówienia w sklepie internetowym bez konieczności ponoszenia opłat za wysyłkę - bez względu na wartość zamówienia.

4. Posiadacze Karty NBR VIP posiadają dostęp do korzyści przypisanych do Karty NBR Family.

 

IX SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O RABATACH

1. Rabatu nie można wymienić na gotówkę.

2. Rabat nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami w sklepie Natural Born Runners, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.

 

X REZYGNACJA Z PROGRAMU

1. Uczestnik Programu może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu powinien przesłać oświadczenie o rezygnacji. Oświadczenie może być wysłane w formie papierowej na adres Natural Born Runners, Sokoła 22, 60-644 Poznań lub na adres e-mail: kontakt@natural-born-runners.pl

 

XI RAMY CZASOWE PROGRAMU KART STAŁEGO KLIENTA NBR FAMILY

1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Natural Born Runners zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie.

2. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą wiadomości e-mail.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklepu internetowego NATURAL BORN RUNNERS

www.natural-born-runners.pl

 

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, napisz do nas na podany adres e-mail: kontakt@natural-born-runners.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych. W każdym momencie masz prawo do edycji lub usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy na potrzeby prowadzenia działalności sklepu Natural Born Runners.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Grzegorz Łuczko Natural Born Runners, z siedzibą ul. Ogrodowa 2, 72-510 Wolin, NIP: 9860179210, REGON: 320494840, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, tel. 730 920 380, e-mail: poczta@natural-born-runners.pl

 

W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE?

1. Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym  www.natural-born-runners.pl („Sklep”) lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Sklepu, w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu lub pozostawiłeś je w naszym sklepie stacjonarnym.

 

JAKIE DANE NA TWÓJ TEMAT ZBIERAMY?

1. W naszym Sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

A/ Imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli wysłać Tobie Zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu z Tobą.

B/ Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu.

C/ Numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak Produktu w magazynie jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie. Numer telefonu wykorzystywany jest również przez kurierów z firmy DPD dostarczających przesyłki lub do przesłania informacji nt. wysyłek realizowanych za pomocą Paczkomatów przez firmę Inpost.

D/ Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie złożenia Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą w sprawach związanych z realizacją zamówienia. Na adres e-mail otrzymasz również potwierdzenie wysyłki Twojego zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz paczkomatów Inpost. Jeżeli zostałeś abonentem naszego Newslettera, będziemy również wysyłać do Ciebie informacje handlowe.

E/ Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

F/ Cookies – nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Sklepu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Sklepu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach: Dokonując zakupu w naszym Sklepie za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Formularza zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta) – po realizacji takiego Zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail). Pozostaje jedynie dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne. Rejestracja w bazie Kupujących – jest dobrowolna. Przechowujemy podane przez Ciebie dane w naszej bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym Sklepie internetowym. W każdym momencie możesz poprosić Sklep o usunięcie swoich danych osobowych. Subskrypcja Newslettera – Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem prowadzonego przez nas Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

5. Każdy Użytkownik naszego Sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Sklepu.

 

W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo).

2. Po wyrażeniu odrębnej zgodydane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE?

1. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim poza sytuacjami wymienionymi poniżej. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

2. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania, jedynie w celu realizacji Umów Sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy i firmie kurierskiej. 

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@natural-born-runners.pl

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE?

1. Dane są przetwarzane do czasu realizacji zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane.

2. W przypadku, kiedy podstawą ich przetwarzania jest zgoda – do czasu wycofania tej zgody.

3. Dane mogą być przetwarzane dłużej niżby to wynikało z powyższych zasad, jeśli obowiązek prawny, np. prawo podatkowe nakazuje przechowywanie tych danych przez oznaczony w przepisach okres lub gdy niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo dane stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej

 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Sprzedawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Sklepie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

3. Sprzedawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Sprzedawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 

COOKIES

1. W celu prawidłowego działania Sklepu, Sprzedawca korzysta z technologii plików Cookies, w oparciu o przepisy Rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (Rozporządzenie e-Privacy). Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta ze Sklepu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

2. Sprzedawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta oraz za zgodą Klienta, wyrażoną poprzez ustawienia przeglądarki trwałe cookies, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.

3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

4. Cookies Sklepu są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies zamieszczane przez partnerów Sprzedawcy, za uprzednią zgodą ze strony Klienta poprzez wybór odpowiednich ustawień przeglądarki) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

6. Klient może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Niewłączenie przez Klienta cookies trwałych oraz Cookies Zewnętrznych nie może , spowodować niedostępności części lub całości funkcji Sklepu.

7. Sprzedawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta w Sklepie i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji Sklepu i dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta, takie jak: rozpoznanie urządzenia Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze Sklepu; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

8. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne, z zastrzeżeniem ust. 15, w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Sklepu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook i Instagram.

9. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

 

Podziel się swoim komentarzem z innymi