pixel

Biblioteczka biegowa

  

Chcieliśmy stworzyć w NBR miejsce, w którym nie tylko kupisz najlepszy sprzęt do biegania, ale po prostu przyjdziesz i porozmawiasz z nami o swoich treningach, weźmiesz udział w spotkaniu biegowym, które cyklicznie organizujemy, czy... wypożyczysz książkę z naszej biblioteczki! Oto przed Wami lista książek o tematyce okołobiegowej dostępna w naszym sklepie. Listę kompletujemy od kilku lat i sukcesywnie ją powiększamy! 

 

REZERWUJ KSIĄŻKĘ!

(wyślij wiadomość na adres: poczta@natural-born-runners.pl) 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTECZKI BIEGOWEJ:

 

§1 Prawo korzystania 

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy klienci sklepu Natural Born Runners posiadający Kartę Klienta NBR FAMILY oraz NBR VIP.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. Obowiązuje jedynie zwrotna kaucja, która pobierana jest w momencie wypożyczenia książki/książek. Zwrot kaucji następuje równocześnie ze zwrotem książki/książek.

3. Biblioteczka dostępna jest tylko dla klientów sklepu stacjonarnego. Książki wypożyczamy tylko w sklepie stacjonarnym. 

4. Chcąc wypożyczyć książkę wypożyczający powinien:

a) zarezerwować książkę wysyłając wiadomość na adres: poczta@natural-born-runners.pl lub,

b) osobiście stawić się w sklepie stacjonarnym (Natural Born Runners, Sczanieckiej 7, 60-215 Poznań)

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

d) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

5. Dane osobowe czytelników wykorzystane zostaną w celu realizacji ustalonych zadań biblioteki. Podlegają one ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

§2 Wypożyczanie

1. Wypożyczyć można maksymalnie 2 książki na raz.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 21 dni.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

 

§3 Kaucje 

1. Kaucja pobierana jest w momencie wypożyczenia książki. Jej wartość podana jest w arkuszu z listą książek dostępnych do wypożyczenia.

2. Pobrana kaucja zostaje zwrócona czytelnikowi w momencie zwrotu książki. Biblioteka zastrzega sobie prawo zatrzymania kaucji jeśli książka będzie zniszczona lub czytelnik przekroczy regulaminowy czas (21 dni) dostępny na wypożyczenie.

3. Posiadacze karty NBR VIP zwolnieni są z konieczności wnoszenia kaucji. 

 

§4 Poszanowanie i zabezpieczenie książek 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczanych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić przed wypożyczeniem.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Biblioteka. Za jej zgodą czytelnik może dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki - inną, o nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki. W innym wypadku czytelnik zobowiąże się do uiszczenia opłaty w wysokości wartości książki. 

 

§5 Przetrzymanie książek

1. Za przetrzymanie książek ponad określony termin biblioteka zastrzega sobie prawo zatrzymania kaucji wniesionej w momencie wypożyczenia książki. 

2. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień nadal odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

#NBRTEAM

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2018

Podziel się swoim komentarzem z innymi