pixel

60 DNI NA DARMOWY ZWROT wszystkich prezentowych zamówień

Regulamin konkursu Kobiety Biegają Modnie

Regulamin konkursu „Kobiety Biegają Modnie”1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu pt. „Kobiety Biegają Modnie”, zwanego dalej „Konkursem” jest sklep
Natural Born Runners z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Łacina 1B oraz blog „Kobiety biegają” zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach sklepu internetowego Natural Born Runners, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.natural-born-runners.pl, zwanym dalej „Serwisem”, na stronie blogu „Kobiety biegają” pod adresem URL: www.kobietybiegaja.pl oraz na fanpage’ach: fb/kobietybiegaja i fb/naturalbornrunners.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od
4 kwietnia 2014 roku do 11 kwietnia 2014 roku do godziny 12:00 – termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie – na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”).

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy sklepu Natural Born Runners oraz prowadzące blog Kobiety Biegają i ich rodziny (krewni i powinowaci do drugiego stopnia).

5. Nagrody nie podlegają kumulacji w ramach jednego gospodarstwa domowego, definiowanego jako adres zamieszkania – zwycięzca oraz jego rodzina (krewni i powinowaci do drugiego stopnia) mają prawo do jednej nagrody w całym Konkursie. Dotyczy to osób przebywających pod tym samym adresem co zwycięzca. Jeżeli zwycięzca (bądź członkowie rodziny) uplasowani zostaną na dwóch (lub więcej) miejscach uprawniających do nagrody, na dane gospodarstwo domowe zostanie wydana jedna nagroda.

6. W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w ust.4 powyżej , osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby będące fanami fb/kobietybiegaja lub/i fb/naturalbornrunners.

3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

 

 1. posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 1.  
  • posiada dostęp do Internetu;

  • posiada konto na serwisie Facebook.com


  • jest fanem jednego z fanpage: fb/kobietybieaja lub/i fb/naturalbornrunners

  • nie podlega wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z postanowieniami punktu 1.4. Regulaminu.

 


4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa
w Konkursie (punkt 1.3. Regulaminu) tj. w terminie od 4 kwietnia 2014 roku do 11 kwietnia
2014 roku do godziny 12:00 wykonać następujące zadanie konkursowe:

przesłać pod adres e-mail: marketing@natural-born-runners.pl damską stylizację biegową,
w pliku o formacie jpg o maksymalnej wadze 3 MB. W treści maila można, ale nie jest to wymóg konieczny, podać markę i nazwę modeli elementów wchodzących w skład stylizacji.


6. Pod ocenę będą brane tylko Zgłoszenia wysłane mailem z tytułem: „Stylizacja” , spełniające warunki opisane w zdaniu poprzedzającym.

7. Osoby niebędące fanami fb/kobietybiegaja ani fb/naturalbornrunners powinny polubić jeden z powyższych fanpage’y.

8. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić do uczestnictwa w Konkursie maksymalnie trzy prace konkursowe, o których mowa w punkcie 2.5 – 2.6 powyżej.

9. Poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie Zgłoszenia (pracy konkursowej – stylizacji) w dedykowanej galerii na serwisie Facebook.com oraz podczas publikacji wyników konkursu.


3. NAGRODY W KONKURSIE

1.0. W Konkursie przewidziano następujące nagrody rzeczowe:

1 miejsce – dowolny damski zestaw biegowy z najnowszej kolekcji Newline Imotion dostępny w sklepie Natural Born Runners o maksymalnej wartości 538 zł

2 miejsce – kupon rabatowy na zakupy w sklepie Natural Born Runners o wartości 200 zł

3 miejsce – kupon rabatowy na zakupy w sklepie Natural Born Runners o wartości 100 zł4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez jury. Jury dokonuje wyboru 3 (trzech) laureatów, wyłącznie spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 1 i 2 Regulaminu.

2. W skład jury wchodzą pracownicy i współpracownicy Organizatora.

3. Jury dokonuje wyboru zwycięskich prac konkursowych (laureatów Konkursu) z uwzględnieniem następujących kryteriów: pomysłowość pracy konkursowej (stylizacji), jej oryginalność oraz walory artystyczne pracy konkursowej.

4. Jury dokona wyboru laureata Konkursu w terminie do dnia
13 kwietnia 2014 roku. Dzień później, tj. 14 kwietnia 2014 roku, Organizator opublikuje na stronie Serwisu i na wskazanych wyżej fanpage’ach wyniki Konkursu. Organizator zawiadomi laureatów o fakcie uzyskania prawa do nagrody za pośrednictwem adresu mailowego, z którego dokonali zgłoszenia. Laureat Konkursu uprawniony do nagrody jest zobowiązany odpowiedzieć na e-maila powiadamiającego o zwycięstwie w ciągu 48 godzin od powiadomienia, by otrzymać informacje niezbędne do odebrania nagrody przewidzianej niniejszym Regulaminem. Realizacja nagród leży po stronie Organizatora.

5. W przypadku mniejszej ilości prawidłowych Zgłoszeń ( tj. spełniających warunki opisane w punkcie 2.5 – 2.6. Regulaminu, pochodzących od Uczestników uprawnionych do uczestnictwa w Konkursie na zasadach opisanych w Regulaminie) jury przyzna odpowiednio mniejszą ilość nagród w Konkursie.

6. W przypadku gdy po wyborze laureata Konkursu okaże się, że wybrany przez jury laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie opisanych w Regulaminie, prawo takiego laureata do nagrody wygasa, a jeżeli fakt niespełnienia warunków zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązany jest wygraną zwrócić. W przypadkach opisanych w niniejszym punkcie jury dokona wyboru innego laureata Konkursu.

7. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy w ciągu 48 godzin od powiadomienia jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda ulega przepadkowi na rzecz Organizatora.

8. Nagrody wydane będą laureatom drogą pocztową, po uprzednim ustaleniu drogą mailową adresu do wysyłki laureata.

9. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu e-mail lub innych danych, na który to adres e-mail zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu, w tym adresu zamieszkania.

12. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wydania nagrody – praw autorskich do zgłoszonej w Konkursie i nagrodzonej pracy konkursowej (stylizacji), bez ograniczeń co do czasu i terytorium, a nagrodzony uczestnik Konkursu odstępuje Organizatorowi wszelkie prawa do pracy konkursowej w zakresie, w jakim jest jej twórcą na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących: utrwalenie i zwielokrotnienie w dowolnym czasie, liczbie i w dowolnym celu określonym przez Organizatora, utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku w dowolnej ilości, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, dowolna modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do pracy konkursowej oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej nagrody w Konkursie.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: „
Natural Born Runners” Grzegorz Łuczko,

ul. Łacina 1B, 61-132 Poznań z dopiskiem „Konkurs Kobiety Biegają Modnie” w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia laureatów – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą uwzględniane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna, przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez uczestnika roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest „Natural Born Runners” Grzegorz Łuczko).

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy rzeczowo.

 

 

Podziel się swoim komentarzem z innymi